tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

CIVICUS Sivil Toplum Modeli

< GERİ

 

 

CIVICUS, Sivil Toplum Endeksi’ni (STE), sivil toplum inisiyatifi için bilgi kaynağı ve dayanak noktası oluşturma amaçlı, dünya üzerindeki ülkelerin sivil toplum seviyelerini belirleyen eyleme dönük bir araştırma projesi olarak tanımlamaktadır. Endeks, üçüncü sektör kuruluşları tarafından gündeme getirilir ve uygulanır. Endeks ayrıca bulgularını hükümetler, bağış yapanlar, şirketler, akademisyenler ve kamudan oluşan geniş bir paydaş grubuyla paylaşır. STE’nin başlıca amaçları sivil toplumu güçlendirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve üçüncü sektör kuruluşlarının  toplumsal değişime olan olumlu katkısını arttırmaktır.

Üçüncü sektör kuruluşlarının birbirleriyle ve kamu/özel sektörle olan ilişkilerindeki dolambaçlı yapı, sivil toplum düzeyinin tek boyutlu, basit bir ölçüyle değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır.

Bir ülkedeki sivil toplum düzeyini, Transparency International’ın Yolsuzluk Algılanma Endeksi’nde yaptığı gibi tek bir referans noktasıyla değerlendirmek çok güçtür. BM’nin İnsanlık Gelişim Endeksi ise her ne kadar yarattığı üç göstergeyle (ortalama yaşam süresi, gayrisafi milli hasıla ve eğitim düzeyi) gerçeğe bir adım daha yakın olsa da, sonuçları belirlerken bu göstergeleri tek boyutlu  bir endekse indirgemektedir.

Sivil Toplum Endeksi’ni kullanırken, CIVICUS farklı koşullara uyum sağlarken entellektüel düzlemde titiz ve farklı bölge ve ülkelerle karşılaştırma imkanı tanıyan bir düzenek kurmaya çalışmıştır. Bir ülkedeki sivil toplum düzeyini değerlendirirken pek çok boyutun dikkate alınması gerekmektedir. Sivil toplumun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak için çok boyutlu bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

CIVICUS tarafından kullanılan yaklaşım, sivil toplumun dört ana etmenden meydana geldiği fikrine dayanmaktadır: Ekonomik veya yapısal, yasal veya anayasal, kuralcı veya değer bazlı, ve fonksiyonel veya etki bazlı. Diğer bir deyişle, bu dört başlık aşağıdaki gibidir:

1. YAPI: Üçüncü sektör kuruluşlarının  ekonomik büyüklüğü

2. ÇEVRE: Üçüncü sektör kuruluşlarının içinde bulunduğu yasal ve kültürel ortam.

3. DEĞERLER: Toplumun temsil ettiği ve savunduğu değerler.

4. ETKİ: Üçüncü sektör kuruluşlarının günlük yaşama katkısı, verimliliği.