tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ

< GERİ

Gürsel Özdemir, M. Atilla Öner,  Mart 1998

 

KURUMSAL YENİLİK

Kurum, belirli amaçlara ulaşmak için birbiriyle ve diğer kaynaklarla etkileşim halinde olan insanlar topluluğudur. Karmaşık bir yapıya sahiptir. Buradaki kurum kavramını, hem bir kurum hem de bir şirket anlamında düşünebiliriz. Bir kurum içerisinde görevler, para ve teçhizat gibi kaynakları kişilere tahsisi etmenin değişik yolları vardır. Burada yöneticilerin rolü büyüktür. Kurum içerisinde birtakım yazılı veya geleneksel standartlar ve usuller vardır.

Kurumsal yenilikler, kurum içerisinde daha iyi bir işleyiş sağlar. Kurumsal yeniliği yapan “kurumsal planlayıcılar” vardır. Bu planlayıcılara örnek olarak, ulusal veya uluslararası politika yapıcılar, yöneticiler, danışmanlar ve çeşitli projelerde yer alan kişiler verilebilir.

Kurumsal yenilik ve teknolojik yeniliğin birtakım ortak özellikleri vardır. Kurumsal yenilik ekonominin arkasında bir itici güçtür. Şirketin işlevini geliştirir. Kurumsal yenilikler ancak bazı durumlarda bir şirketten diğerine transfer edilebilir. Bu transfer genelde sıkıcı ve masraflı olur. Bu yüzden kurumsal yeniliklerin transferine aracılık eden birtakım faktörleri ortaya çıkarma arayışı olmuştur.

Yeni teknolojiler ancak yeni kurumsal faaliyetlerin eşliğinde etkili olurlar. Başka bir ifade ile teknolojik yenilik, kurumsal yeniliğe ihtiyaç duyar (IMIT, 1996).

Yenilik kavramı içerisinde kurumsal yenilik tartışmalarının da olmasının sebepleri şunlardır (Edquist, 1997):

a. Kurumsal değişiklikler, verimlilik ve rekabetteki artışın önemli bir kaynağıdır. İstihdamı da etkilerler.

b. Kurumsal ve teknolojik değişiklikler gerçek dünyayla yakından ilgilidirler. Teknolojik işlev yeniliğinin başarılı olabilmesi için genellikle kurumsal değişikliğe ihtiyaç vardır.

c. Tüm teknolojiler insanoğlu tarafından yaratılmıştır. Bu yönüyle teknolojiler “sosyal şekilli”dirler.

Yenilik sadece yeni bir ürün vb. şeyi ortaya çıkarmak değildir. Bir yeniliğin ortaya çıkması, iki şirketin birleşmesi gibi yeni bir kuruluş şekli veya yeni pazarlar açılması vb. oluşumlar da ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal değişikliklerin işlev yeniliği ile teknolojik yeniliklerin gelişmesi ve kullanılması açısından hayati önemi vardır. Bununla birlikte bazı yenilik yaklaşımlarında buna yer verilmediği görülmektedir.

Kurumsal yeniliğin önemi ve nitelikleri şunlardır (IMIT, 1996):

a. Kurumsal yenilik bir ekonomik büyüme faktörüdür. Kurumsal yenilik, ürün veya işlev yeniliğinden de öteye, bölgesel veya ulusal ekonominin gelişmesi, şirketin başarısı ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlar.

b. Kurumsal yenilik genellikle bir şirketin hızlı büyümesi için ön şarttır. Bu tür şirketler yeni teknolojiye yönelik olarak önemli bir pazar oluştururlar.

c. Kurumsal yenilik, gelecekteki teknolojik yenilikler için gerekli olan motivasyon ve sosyal şartların oluşmasını sağlar.

d. Bir şirketteki kurumsal yenilik, o şirketin evrensel boyutlarda genişlemesini sağlayacak koşulları da oluşturabilir.

e. Toplam kalite yönetimiyle ilgili kuruluşlar, danışmanlar ve üst yönetim, kurumsal yeniliğin tesisi ile ilgili olarak önemli role sahiptirler. Politika yapıcıların teknolojik yeniliği nasıl etkileyecekleri tam belirgin değildir. Fakat kurumsal yeniliğe yönelik metodlar ve seçenekler daha belirgindir.